Postępowanie w sprawach celnych – zasady i rzeczywistość Część II – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowanie w sprawach celnych – zasady i rzeczywistość Część II

Zgodnie ze znowelizowanym art. 262 Kodeksu celnego do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio przepisy Działu IV Ordynacji podatkowej (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw nr 137, poz. 926), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów prawa celnego. Oznacza to, że jakiekolwiek zagadnienie wynikające z toczącego się postępowania nie jest uregulowane w Kodeksie celnym lub w przepisach wykonawczych, stosować należy przepisy Ordynacji podatkowej. Ponieważ przytoczony wyżej art. 262 Kodeksu celnego nakazuje odpowiednie (a nie wprost) stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej, zgodnie z interpretacją Departamentu Prawnego GUC, możliwe jest posiłkowe zastosowanie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego. Interpretacja ta motywowana jest brakiem odpowiednika tego przepisu w Ordynacji podatkowej. Takie stanowisko uprawnia do poszukiwania dalszych luk w Ordynacji. [...]
9/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość