Znajdź artykuł

Postępowanie w sprawach celnych po nowelizacji Ordynacji podatkowej (część pierwsza)

... Zebrane przez okres czterech ostatnich lat doświadczenia w stosowaniu przepisów omawianej ustawy spowodowały jej, jak już na wstępie wspomniano, głęboką nowelizację. Dotknęła ona postanowień artykułów dotyczących obliczania terminów, a także katalogu przypadków nakazujących uznanie terminu za dochowany. Znane już przepisy odnoszące się do obliczania terminów wyrażonych w dniach, tygodniach i miesiącach rozszerzono o sposób obliczania terminów określonych w latach (usunięto lukę prawną). I tak zgodnie z brzmieniem § 4 art. 12 Ordynacji, terminy wyznaczone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. ... [...]
1/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość