Postępowanie w sprawach celnych po nowelizacji Ordynacji podatkowej (część druga) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Postępowanie w sprawach celnych po nowelizacji Ordynacji podatkowej (część druga)

... Jako dowód można wykorzystać wszystko, także zeznania złożone przez stronę, po wyrażeniu przez nią zgody na dokonanie tej czynności. Zdaniem projektodawców „Wiarygodne wyjaśnienie przez stronę istotnych okoliczności sprawy uprości, przyspieszy i zmniejszy koszty postępowania dowodowego”. Procedura przesłuchania strony prowadzona winna być według reguł odnoszących się do przesłuchania świadka, z wyjątkiem przepisów o środkach przymusu. O ile organ prowadzący postępowanie uzna, iż zakończono zbieranie materiału dowodowego i należy przystąpić do wydania decyzji, winien umożliwić stronom postępowania zapoznanie się z tym materiałem i wypowiedzenie się w jego sprawie. Przepis art. 200 § 1 Ordynacji dopełnia postanowienia zasady czynnego udziału strony w postępowaniu. W celu zagwarantowania prawdziwej realizacji powyższej zasady ustawodawca wydłużył termin określony w tym artykule z 3 do 7 dni. Organ celny może odstąpić od tej zasady, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony. ... [...]
2/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość