Znajdź artykuł

Polskie celnictwo w Unii Europejskiej – zarządzanie przygotowaniem Służby Celnej do konkurencji na jednolitym europejskim rynku usług celnych

... Rola fiskalna cła dla polskiego budżetu ulegnie zasadniczej redukcji, z wcześniej podanych powodów (m.in. zamiana handlu zagranicznego z UE na handel wewnętrzny, a więc zanik i tak już minimalnych wpływów z ceł z importu z tego ugrupowania, przejęcie niższych stawek wynikających z całej gamy preferencji GSP i ACP, umów stowarzyszeniowych i o strefach wolnego handlu, spadku stawek związanych w WTO, etc., etc.). Potwierdzają to dane dotyczące tego zagadnienia , z wariantowej symulacji wpływów z ceł w latach 2004-2006, jaką wykonano w połowie grudnia 2002r. przez Departament Organizacji Służby Celnej w Ministerstwie Finansów. W rezultacie obliczeń, przy założonych parametrach (efektywnej stawce celnej w UE, imporcie spoza UE i CEFTA, kursie walutowym, etc.), okazało się, że poczynając od 2004r. dochody z ceł wyniosą 1 983 mln zł (przy uwzględnieniu pierwszych czterech miesięcy przed przystąpieniem Polski do UE i ośmiu miesięcy członkostwa ... [...]
3/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość