Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji . – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Polska Izba Cła Logistyki i Spedycji .

Opinia Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji w zakresie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw ...

Opinia Polskiej Izby Cła Logistyki i Spedycji w zakresie ; projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych  sygn.. DDR-V.0210.1.3.2019. Projekt dotyczy zmiany art. 33a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od towarów i usług w szczególności art. 33a ust. 1 otrzymuje brzmienie ; „podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów”[...]
4/2019 str. 152

Kup aby przeczytać całość