Znajdź artykuł

Polecenie służbowe jako źródło obowiązku funkcjonariusza celnego

Celem opracowania jest omówienie instytucji polecenia służbowego stanowiącego jeden z podstawowych środków wykorzystywanych przez przełożonych w procesie zarządzania organizacją. W pierwszej kolejności należy odnotować, iż polecenie służbowe zaliczane jest do aktów kierownictwa wewnętrznego umożliwiających kierowanie organem niższym w ramach podległości służbowej w systemie hierarchicznego podporządkowania . Ponadto polecenie służbowe może również stanowić środek oddziaływania przełożonego na podwładnego. Obowiązek wykonywania poleceń dotyczy zarówno pracowników2 jak i funkcjonariuszy służb mundurowych, których stosunek służbowy powstaje w drodze mianowania. Administracyjnoprawny charakter stosunku służbowego oraz związana z nim dyspozycyjność funkcjonariusza celnego wiąże się z możliwością ingerencji przełożonego w sytuację faktyczno-prawną podwładnego za pośrednictwem takich środków jak np. przeniesienie służbowe (na inne stanowisko, do innej miejscowości) czy polecenie służbowe. [...]
2/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość