Znajdź artykuł

Podwójna kontrola

Skarga o wymierzenie organowi administracji publicznej I instancji grzywny za niewykonanie przez ten organ orzeczenia sądu (art. 31 ust. 1 ustawy o NSA) polegające na wydaniu rozstrzygnięcia w drodze decyzji, wbrew wiążącej ocenie prawnej wyrażonej w orzeczeniu sądu (art. 30 ustawy o NSA), wobec równoczesnego wniesienia przez stronę odwołania od tej decyzji jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.[...]
9/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość