Znajdź artykuł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy celnych – wybrane aspekty problematyki

Jednym z obowiązków nałożonych na funkcjonariusza celnego na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o Służbie Celnej zwanej dalej „ustawą o S.C.”, a także Kodeksu etyki funkcjonariusza Służby Celnej jest wymóg podnoszenia kwalifikacji zawodowych (odpowiednio: art. 122 pkt 4 ustawy o S.C., pkt 2 Kodeksu etyki funkcjonariusza Służby Celnej – normy regulujące stosunki funkcjonariuszy w Służbie Celnej). Ustawodawca na gruncie pragmatyki służbowej funkcjonariuszy celnych nie zdefiniował pojęcia „podnoszenie kwalifikacji zawodowych”.Natomiast zgodnie ze Słownikiem języka polskiego „kwalifikacje” to wykształcenie i uzdolnienia potrzebne do pełnienia jakiejś funkcji ... . [...]
9/2013 str. 0

Kup aby przeczytać całość