Podatek vat w imporcie towarów po zmianach – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Podatek vat w imporcie towarów po zmianach

Organy celne obowiązane na mocy przepisów prawa podatkowego do poboru podatków należnych z tytułu importu towarów. Kolejna zmiana przepisów ustawy o podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 95, poz. 1100), zwanej dalej ustawą o VAT, jest doskonałą okazją do omówienia reguł podatkowych obowiązujących przy imporcie towarów. Z uzasadnienia rządowego wynika, iż zmiany dotyczące opodatkowania importu towarów mają z jednej strony charakter uściślający i porządkujący (usuwanie luk – przypis aut.), z drugiej zaś strony związane są z realizacją kolejnego etapu dostosowania polskich podatków pośrednich do rozwiązań przewidzianych w dyrektywach Rady Unii Europejskiej. [...]
1/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość