Znajdź artykuł

Podatek VAT przy przewozie osób

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło sporu pomiędzy spółką Star Coaches s. r. o. (zwaną dalej „spółką Star Coaches”) a Finančním ředitelstvím pro hlavní město Prahu (Izbą Skarbową dla m.st. Pragi, Republika Czeska) w przedmiocie decyzji podatkowej nakazującej zwrot podatku od wartości dodanej (zwanego dalej „podatkiem VAT”), skierowanej do tej spółki w odniesieniu do stycznia 2008 r. [...]
6/2012 str. 0

Kup aby przeczytać całość