Znajdź artykuł

Plany Departamentu Ceł na 2005 rok

Customs Department’s plans in 2005

Legislacjam w zakresie przepisów krajowych (aktów wykonawczych do ustawy z dnia. 19.03.2004r. - Prawo celne) w ostatnim czasie  w kilku z nich dokonano istotnych zmian w celu odformalizowania przepisów i stworzenia bardziej przyjaznych warunków dla podmiotów  gospodarczych. Dotyczy to rozporządzeń Ministra Finansów w sprawie:·       magazynów czasowego składowania,·       szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne,·       miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w których mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego,·       rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków oraz towarów wyłączonych spod tej procedury,·       odroczenia terminu płatności  należności celnych. ..[...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość