Znajdź artykuł

P ojęcie „decyzji ” w praw ie celn y m

2 strony – 5180 znaki Przedmiotem niniejszego artykułu stanowi krótkie omówienie pojęcia „decyzji”, które w prawie celnym pojawia się w dwóch znaczeniach i w związku z tym wywołuje niekiedy nieporozumienia. Zgodnie z art. 4 pkt 5 rozporządzenie Rady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny , termin „decyzja” oznacza każdą czynność administracyjną dotyczącą prawa celnego, podjętą przez organ celny w indywidualnym przypadku, mającą skutki prawne w odniesieniu do jednej lub kliku osób określonych lub mogących zostać określonym; określenie to obejmuje między innymi wiążącą informację w rozumieniu art. 12 WKC.[...]
7/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość