Znajdź artykuł

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (IV Izba) z dnia 8 lipca 2004 w sprawie C-400/03 dotyczącej Wspólnej Taryfy celnej, Nomenklatury Kombinowanej (CN), pozycji taryfowej

Sąd Instancyjny VII Dzielnicy Paryża (Tribunal d'instance du VIIe arrondissement de Paris) złożył wniosek do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia wstępnego w sprawie toczącej się pomiędzy firmą Waterman SAS (dawniejsza nazwa - Waterman S.A.) a francuskim Dyrektorem Generalnym Ceł i Podatków Pośrednich (Directeur général des douanes et droits indirects) dotyczącej zgodności noty wyjaśniającej do podpozycji 4202 12 11 i 4202 12 19 CN zawartej w Komunikacie Komisji pt. „Noty wyjaśniające do Nomenklatury Kombinowanej we Wspólnotach Europejskich” (OJ 1987 L 256, str. 1) z nomenklaturą kombinowaną Wspólnej Taryfy Celnej umieszczoną w Załączniku I do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2658/87 z 23 lipca 1987 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz ze Wspólną Taryfa Celną zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2263/2000 z 13 października 2000 (OJ 2000 L 264, str. 1).[...]
8/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość