Opodatkowanie akcyzą piwa smakowego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2016 r., I GSK 588/15 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opodatkowanie akcyzą piwa smakowego. Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2016 r., I GSK 588/15

Excise taxation of flavored beer. Gloss to the decision of the Supreme Administrative Court in Warsaw from October 19, 2016, I GSK 588/15

Artykuł omawia rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który postanowił wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym w sprawie wykładni przepisów dotyczących sposobu ustalania podstawy opodatkowania piw smakowych według skali Plato. Przedstawia istotę sporu, początkowe rozbieżności w orzecznictwie, kształtującą się linię orzeczniczą NSA oraz „nagły zwrot akcji”. Autor wyjaśnia dlaczego w jego ocenie w przedmiotowej sprawie wystąpienie z wnioskiem prejudycjalnym do TSUE było konieczne.[...]
4/2017 str. 127

Kup aby przeczytać całość