Opłaty manipulacyjne Glosa do wyroku NSA z dnia 31.03.2000 r., sygn. akt V SA 2269/99 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Opłaty manipulacyjne Glosa do wyroku NSA z dnia 31.03.2000 r., sygn. akt V SA 2269/99

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ma ogromny wpływ na prawidłowość wydawanych przez organy administracji rozstrzygnięć. Oddziałuje ono w szczególności poprzez dokonywaną przez sąd wykładnię. Wydana ocena prawna, mimo iż dotyczy konkretnych spraw i posiada indywidualną skuteczność nie pozostaje bez znaczenia dla kolejnych decyzji organów przy identycznym stanie prawnym i faktycznym. Ponadto publikacja wyroków, np. w wyniku zarządzenia ogłoszenia w zbiorze urzędowym pozwala zapoznać się szerszemu kręgowi osób zainteresowanych z ustaleniami poczynionymi przez sąd. Może stanowić także podstawę tez stawianych w literaturze przedmiotu . Analiza oceny prawnej dokonanej przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 marca 2000 r. w sprawie zasadności poboru opłaty [...]
11/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość