Znajdź artykuł

Opłata celna dodatkowa

... Tak więc minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, albo ustanawia opłatę celną dodatkową (tj. określa również jej wysokość – klauzula progowa), albo ustanawia obowiązek pobierania takiej opłaty (czyli nie określa jej wysokości – klauzula cenowa). W zakresie wymierzania, poboru oraz zwrotu opłaty celnej dodatkowej stosuje się przepisy dotyczące rozliczeń z tytułu cła. Jeżeli przyjmuje się zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego, w tym samym trybie powinny być zabezpieczone należności z tytułu opłaty celnej dodatkowej, w wysokości wynikającej z przepisów ustawy.Kiedy nie pobiera się opłaty celnej dodatkowej?... [...]
3/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość