Znajdź artykuł

Odznaczenia w administracji skarbowej w Polsce

Decorations in tax administration in Poland

Polski system znaków zaszczytnych podstawę prawną czerpie z dwóch ustaw: o orderach i odznaczeniach[i] oraz o odznakach i mundurach[ii]. Pierwszy akt prawny dotyczy wyróżnień w zakresie zasług cywilnych i wojskowych położonych w czasie pokoju lub wojny dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, Kapituł Orderów oraz ministra spraw zagranicznych (dla obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz osób nieposiadających obywatelstwa polskiego) w przypadku orderów lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów w przypadku odznaczeń. Pracownik administracji skarbowej[iii] może w trakcie swej kariery zawodowej otrzymać w zasadzie każde wyróżnienie o charakterze cywilnym, choć w praktyce najczęściej przyznawanym odznaczeniem jest Medal za Długoletnią Służbę stanowiący nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej[iv]. [i]Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 475). [ii]Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 ost. zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753). [iii]Przez pojęcie administracji skarbowej należy rozumieć strukturę administracji podatkowej, a także Ministra Finansów wraz z obsługującym go urzędem (Ministerstwem) oraz organy kontroli skarbowej i celnej. W polskiej literaturze administracja skarbowa i administracja podatkowa są rozumiane tożsamo, co utrzymuje nieporządek terminologiczny, czyt. szerz. K. Teszner, Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce, Warszawa 2012, s. 55-63. [iv]Por. R. Tabaszewski, P. Jakubowski, Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz, Lublin 2013, s.115-116. [...]
5/2016 str. 190

Kup aby przeczytać całość