Znajdź artykuł

Odpowiedzialność z tytułu długu celnego w przywozie – część I

Definicja długu celnego zawarta jest w art. 4 pkt 9 WKC , wg którego dług celny oznacza nałożony na osobę obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych (dług celny w przywozie) lub należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi. Pojęcie należności obejmuje nie tylko cła, ale również inne opłaty związane z przywozem lub wywozem towarów. [...]
7/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość