Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariuszy państwowych w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odpowiedzialność odszkodowawcza funkcjonariuszy państwowych w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r.

Odpowiedzialność państwa wobec jednostek za wyrządzone im szkody ma długą tradycję i jest instytucją znaną wszystkim systemom prawnym w krajach demokratycznych. Przy trójpodziale władzy, prawach człowieka oraz istniejących gwarancjach ochrony praw jednostek państwo, jego organy oraz urzędnicy nie mogą liczyć na bezkarność w sytuacji, gdy swoim zachowaniem wyrządzili jednostce szkodę. Władczość państwa w stosunku do jednostki nie sięga bowiem tak daleko, by dawać temu pierwszemu nieograniczoną swobodę kształtowania wzajemnych relacji między podmiotami owego stosunku. 5 stron - 17528 znaków [...]
2/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość