Odpowiedzialność odszkodowawcza doradcy podatkowego za niedochowanie należytej staranności przy reprezentowaniu podatnika. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 24.04.2015r., I ACa 1581/14 – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odpowiedzialność odszkodowawcza doradcy podatkowego za niedochowanie należytej staranności przy reprezentowaniu podatnika. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 24.04.2015r., I ACa 1581/14

Liability for damages of a tax adviser for not-keeping the due diligence at representing the taxpayer. Gloss to the Appeals Court in Łódź verdict from 24th April 2015, signature I ACa 1581/14 .

Sąd Apelacyjny w Łodzi dnia 25 kwietnia 2015 r. oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi powódki (dalej podatnik) przeciwko pozwanemu (dalej doradca podatkowy, pełnomocnik) o zapłatę. Sprawa dotyczyła powództwa jakie wytoczył podatnik przeciwko swojemu byłemu pełnomocnikowi w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Podatnik otrzymał decyzję podatkową określającą jego zobowiązanie podatkowe na kwotę kilkuset tysięcy złotych. W wyniku uzyskanej porady prawnej od doradcy podatkowego, podatnik zdecydował się zawrzeć z nim ustną umowę na reprezentację w postępowaniu mającym na celu uchylenie wydanej przez organ podatkowy decyzji. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa, doradca podatkowy wniósł (przy zachowaniu terminu) skargę na decyzję za pośrednictwem...[...]
7/2016 str. 268

Kup aby przeczytać całość