Znajdź artykuł

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Służbie Celno-Skarbowej – w poszukiwaniu modelu optymalnego

Disciplinary liability in the Customs and Treasury Service – in search of the optimal model

Celem opracowania jest dokonanie analizy wybranych instytucji z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej w Służbie Celno – Skarbowej. Badaniu zostaną poddane takie aspekty problematyki jak w szczególności przesłanki pociągnięcia funkcjonariusza tej formacji do odpowiedzialności dyscyplinarnej, rodzaje kar dyscyplinarnych, rozmowa dyscyplinująca oraz przedawnienie karalności czynu dyscyplinarnego. Zaproponowane ujęcie powinno pozwolić na zasygnalizowanie problemów związanych z modelem odpowiedzialności dyscyplinarnej a także dokonanie oceny obowiązujących regulacji i sformułowanie wniosków de lege ferenda. Ponadto, mając na względzie tytuł publikacji, zostaną w niej zaprezentowane również rozwiązania, które funkcjonowały w przeszłości w Służbie Celnej.[...]
11/2018 str. 392

Kup aby przeczytać całość