Odmowa wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2018 r. (II FSK 290/18) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Odmowa wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 września 2018 r. (II FSK 290/18)

Refusal to initiate proceedings in the subject of issuing an individual interpretation of tax law. Gloss to the judgment of the NSA of 27 September 2018 (II FSK 290/18).

Uzasadnione przypuszczenie, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa[1] lub stanowić nadużycie prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług[2], stanowi w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego – w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r. - przesłankę odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej. [1]Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.; dalej: o.p. [2]Dz. U. z 2018 r. poz.  2174; dalej: u.p.t.u. [...]

Kup aby przeczytać całość