Znajdź artykuł

Odmowa przyjęcia do służby celnej pomimo zatarcia skazania

Zgodnie z treścią przepisu art. 76 ustawy o służbie celnej kandydat do pełnienia służby w Służbie Celnej musi spełniać szereg wymogów, w tym między innymi wymóg niekaralności za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 76 ust. 3 ustawy) oraz wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii. Jest to wymóg formalny bez spełnienia którego, dana osoba nie ma szans na przyjęcie do Służby Celnej. (art. 76 ust. 5 ustawy ). Naturalnie wymóg ten obowiązuje również w stosunku do kandydatów na inne wyższe stanowiska (przykładowo na stanowisko Szefa Służby Celnej, Zastępcy Szefa Służby Celnej, dyrektora izby celnej ). [...]
7/2010 str. 0

Kup aby przeczytać całość