Znajdź artykuł

Oświadczenia o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

Jednym z obowiązków nałożonych na funkcjonariusza celnego ustawą z dn. 27.08.2009r. o Służbie Celnej1 zwaną w dalszej części „ustawą o SC” jest wymóg złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Należy odnotować, iż ustawodawca, mając na względzie dotychczasowe doświadczenia wynikające ze stosowania przepisów ustawy z dn. 24.07.1999r. o Służbie Celnej2, postanowił doprecyzować poszczególne elementy mające wpływ na sposób realizacji omawianego obowiązku. W pierwszej kolejności w sposób jednoznaczny określono katalog zdarzeń skutkujących powstaniem obowiązku złożenia przez funkcjonariusza oświadczenia o stanie majątkowym (dalej jako „oświadczenie majątkowe”). Zgodnie z art. 123 ust.1 i ust.3 ustawy o SC funkcjonariusz jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym: ... [...]
8/2011 str. 0

Kup aby przeczytać całość