Znajdź artykuł

Ochrona wartości moralności publicznej w polityce celnej Unii Europejskiej

Protection of value of public morality in the area of customs policy of the European Union

Przeobrażenia polityczne i społeczne – ekonomiczne współczesnego świata spowodowały konieczność znacznego rozszerzania instrumentów ochronnych stosowanych w międzynarodowym obrocie towarowym. Naturalnymi, można przyjąć poniekąd o zawsze związane z polityki celnej są instrumenty ekonomiczno – finansowe. Można do nich zaliczyć należności celne, cła antydumpingowe i antysubwencyjne oraz opłaty przed nadmiernym przywozem. W doktrynie nierzadko są one określane mianem instrumentów ochronnych sensu stricto w polityki celnej.[...]
5/2019 str. 167

Kup aby przeczytać całość