Znajdź artykuł

Obsadzanie wyższych stanowisk kierowniczych w Służbie Celnej – wybrane aspekty problematyki

Occupation of upper managerial positions in Customs Service – selected aspects of the issue

Publikacja dotyczy problematyki obsadzania wyższych stanowisk kierowniczych w Służbie Celnej tj. dyrektora izby celnej, naczelnika urzędu celnego oraz ich zastępców. W pracy omówione zostały wybrane aspekty związane z zasadami powoływania i odwoływania funkcjonariuszy celnych na te stanowiska. Szczegółowa analiza obejmuje przesłanki, których spełnienie warunkuje możliwość powołania na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Celnej. Na tym tle  zasygnalizowane zostały wątpliwości odnoszące się do obowiązujących przepisów prawnych. W części końcowej podjęto próbę zdefiniowania możliwych przyczyn nikłego zainteresowania rekrutacją na stanowiska dyrektorów izb celnych. Ponadto sformułowano postulaty zmierzające do usprawnienia procesu obsadzania wyższych stanowisk kierowniczych w Służbie Celnej.[...]
7/2014 str. 261

Kup aby przeczytać całość