Znajdź artykuł

O projekcie ustawy „Prawo celne” oraz ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę prawo celne oraz o zmianie niektórych ustaw” Prawa w książce – prawa w działaniu (część pierwsza)

...Ponieważ Wspólnotowe prawo celne, zgodnie z wolą Rady Wspólnot Europejskich w szeregu przypadkach pozostawia państwom członkowskim swobodę w uregulowaniu niektórych kwestii albo dopuszcza możliwość ich regulacji w sposób odmienny - Polska, wzorem innych państw członkowskich przyjęła model, w którym obok przepisów wspólnotowych, będą funkcjonować krajowe regulacje celne. To właśnie projektowane krajowe regulacje celne zawarte w projekcie ustawy: „Prawo celne” i projekcie ustawy: „Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo celne oraz o zmianie niektórych innych ustaw” są przedmiotem naszych rozważań. ... [...]
3/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość