Znajdź artykuł

O efektywnym braku współpracy międzynarodowej w sprawach podatkowych z jurysdykcjami offshore

Effective lack of international exchange of information for tax purposes with offshore jurisdictions

            Całkowity brak międzynarodowej współpracy w sprawach podatkowych pomiędzy państwami rozwiniętymi, w szczególności północnoamerykańskimi i należącymi do Unii Europejskiej, a państwami (terytoriami) stosującymi z perspektywy tych pierwszych państw szkodliwą konkurencję podatkową[1], był jedną z kluczowych przyczyn globalnego kryzysu finansowego. Państwa (terytoria) powszechnie uważane za stosujące nieuczciwą konkurencję podatkową mogły być bowiem z powodzeniem wykorzystywane nie tylko do międzynarodowego unikania opodatkowania, ale także do uchylania się od opodatkowania oraz prania brudnych pieniędzy poprzez ich opodatkowanie[2]. Powyższy fakt wynikał przede wszystkim z prawa krajowego jurysdykcji offshore, które, co do zasady, nie przewidują ani żadnej formy ewidencjonowania transakcji dokonywanych przez spółki międzynarodowe[3] inkorporowane na ich terytoriach, ani jakiegokolwiek nadzoru nad tymi jednostkami.   [1]W prawie polskim lista państw i terytoriów stosujących z perspektywy polskiego ustawodawcy szkodliwą konkurencję podatkową została zawarta w rozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 9 kwietnia 2013r. wsprawie określenia krajów iterytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wzakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z2013 r., poz.494) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 9 kwietnia 2013r. wsprawie określenia krajów iterytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wzakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z2013 r., poz.493), zwanymi dalej "rozporządzeniami MF z dnia 9 kwietnia 2013 r.". [2]R. A. Nawrot, Szkodliwa konkurencja podatkowa, Warszawa 2011 r., s. 161 - 166. [3]Spółki międzynarodowe (ang. international companies) - powszechnie określane mianem spółek offshore - są typowym dla państw (terytoriów) stosujących szkodliwą konkurencję podatkową tworem prawnym. Spółki te są de facto wyłączone spod władztwa państwa (terytorium) ich inkorporacji pod warunkiem, że ich działalność jest prowadzona całkowicie poza tym państwem (terytorium). Oznacza to niemożność dokonywania transakcji z osobami, będącymi rezydentami tego państwa (terytorium) bądź z innymi spółkami międzynarodowymi tam zarejestrowanymi. [...]
10/2015 str. 363

Kup aby przeczytać całość