Znajdź artykuł

Nowy skomputeryzowany system tranzytowy NCTS

... Zasady systemu zostały opracowane i zatwierdzone wspólnie przez kraje - strony Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej, pod przewodnictwem Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej (TAXUD) Komisji Europejskiej. Wszystkie administracje celne (tj. poszczególne kraje unii Europejskiej, kraje EFTA, kraje Grupy Wyszehradzkiej, a także kraje kandydujące do przystąpienia do Konwencji - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia i Turcja) samodzielnie prowadzą prace nad wdrożeniem systemu w swoich krajach. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek podłączyć do systemu NCTS wszystkie swoje urzędy (obsługujące wspólną/wspólnotową procedurę tranzytową) do dnia 1 lipca 2003r. W krajach kandydackich natomiast system musi być wdrożony we wszystkich urzędach przed dniem akcesji, tj. do dnia 1 maja 2004 r. ... [...]
10/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość