Znajdź artykuł

Nowy Kodeks celny Ukrainy

W redakcji obowiązującej od 1 stycznia 2003 r. ukraiński Kodeks celny zawiera dwadzieścia jeden rozdziałów, podzielonych na sześćdziesiąt siedem podrozdziały, podstawową jednostką jest artykuł. Uregulowany został w nim szeroki obszar przepisów celnych dotyczących przywozu i wywozu towarów z ukraińskiego obszaru celnego. W jednym akcie prawnym zgromadzono przepisy dotyczące kontroli celnej, odpraw celnych, przemieszczania towarów i środków transportu przez granicę celną, czynności celne stosowane przy przemieszczaniu towarów przez granicę celną przy pomocy różnych środków transportu, rozporządzanie towarami pozostającymi pod kontrolą celną, działalność gospodarcza związana z wymianą towarową z zagranicą, procedury celne, tryb przemieszczania oraz opodatkowania towarów przewożonych przez obywateli, kontrola towarów objętych ochroną własności intelektualnej, wartość celna towarów, pochodzenie towarów, ulgi celne, statystyka celna, ukraińska klasyfikacja towarów handlu zagranicznego, weryfikacja świadectw pochodzenia, przeciwdziałanie przemytowi, naruszenia przepisów celnych i odpowiedzialność za ich naruszenie, postępowanie w sprawach o naruszenie przepisów celnych, pracownicy organów celnych, wyspecjalizowanych instytucji i organizacji celnych. [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość