Znajdź artykuł

Nowe zadania Służby Celnej

24 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Przyjęty projekt ustawy finalizuje - zapowiadaną w exposé premiera Leszka Millera - przebudowę aparatu skarbowego. Projekt ten wprowadza kompleksową zmianę kompetencji służb skarbowych (podatkowych, celnych oraz służb kontroli skarbowej). Według założeń ustawa zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2003 roku. [...]
10/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość