Znajdź artykuł

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

The new law on counteracting money laundering

Instytucje obowiązane (w tym większość sektora finansowego) mają niewiele czasu na dostosowanie się do wymogów nowej ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która stanowi implementację dyrektywy AML IV. Termin na dostosowanie mija z końcem maja 2018 r.[...]
5/2018 str. 187

Kup aby przeczytać całość