Nowa ustawa o podatku akcyzowym – istota oraz harmonogram zmian – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowa ustawa o podatku akcyzowym – istota oraz harmonogram zmian

... Celem wprowadzenia nowej ustawy o podatku akcyzowym była harmonizacja polskich przepisów prawnych z przepisami wspólnotowymi umożliwiająca objęcie Polski wspólnotowym systemem podatku akcyzowego. Istotą przepisów prawa wspólnotowego jest, iż regulują one kwestie odnoszące się do samej konstrukcji systemu akcyzowego  oraz kwestie mające zastosowanie  do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, pozostawiając państwom członkowskim swobodę w zakresie opodatkowania akcyzą wyrobów niezharmonizowanych. W konsekwencji, omawiana ustawa zawiera uregulowania odnoszące się do wszystkich wyrobów akcyzowych oraz przewiduje specyfikę odnośnie uregulowań dla wyrobów zharmonizowanych i niezharmonizowanych. Ustawa definiuje wyroby akcyzowe jako wyroby podlegające  ...[...]
6/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość