Nowa opłata skarbowa – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nowa opłata skarbowa

Postanowienia Konstytucji z 1997 roku nałożyły na polskiego ustawodawcę obowiązek dostosowania istniejącego prawa do jej wymogów. Kolejnym aktem normatywnym spełniającym warunki stawiane przez Konstytucję jest ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej . Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku. W nowo uchwalonym brzmieniu akt ten reguluje pobór opłaty skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej oraz od niektórych dokumentów, tj. stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, weksli i dokumentów przewozowych. W obecnym kształcie pełnić będzie jak dawnej rolę opłaty stemplowej . Podstawowym wyróżnikiem jest to, iż z uwagi na odmienny charakter czynności organów administracji od czynności cywilnoprawnych postanowiono rozdzielić dotychczasową ustawę na dwa odrębne akty prawne. W samej ustawie można znaleźć kilka nowych rozwiązań nie istniejących w obecnym stanie prawnym. Ponadto należy podkreślić, że znacznie podwyższone zostały stawki opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów. [...]
12/2000 str. 0

Kup aby przeczytać całość