Nieprefarencyjne reguły pochodzenia towarów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nieprefarencyjne reguły pochodzenia towarów

Obowiązująca w Polsce taryfa celna wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. z 1994 r. Nr 151, poz.737) zawiera wiele rodzajów stawek celnych. O zastosowaniu każdej z nich decyduje pochodzenie towaru określane według reguł pochodzenia odmiennych dla poszczególnych grup stawek. Pierwszą grupą stawek celnych są stawki autonomiczne i konwencyjne (podstawowe). Dla tej grupy zastosowanie mają tzw. niepreferencyjne reguły pochodzenia. Kolejne stawki to DEV stosowane dla towarów pochodzących z krajów rozwijających się oraz LDC stosowane dla towarów pochodzących z krajów najmniej rozwiniętych. Wynikają one ze ...[...]
4/1996 str. 0

Kup aby przeczytać całość