Nieposzlakowana opinia jako warunek pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Nieposzlakowana opinia jako warunek pełnienia służby w Służbie Celno-Skarbowej

Good repute as a condition of serving in the Customs Service

Celem publikacji jest dokonanie analizy statusu prawnego funkcjonariusza Służby Celno – Skarbowej pod kątem kwalifikacji etyczno - moralnych, którymi powinna odznaczać się zarówno osoba ubiegająca się o przyjęcie do tej formacji jak i funkcjonariusz pełniący w niej służbę. Rodzaj i specyfika zadań związanych z zaspokajaniem przez Służbę Celno – Skarbową takich potrzeb społeczeństwa jak m.in. bezpieczeństwo oraz porządek publiczny wymaga aby osoby zaangażowane w proces ich realizacji legitymowały się nie tylko wiedzą i innymi umiejętnościami o charakterze merytorycznym, ale także budziły zaufanie oraz szacunek ze względu na posiadane walory moralne niezbędne do zajmowania funkcji publicznych. Kandydat do publicznej służby mundurowej od momentu powołania musi się poddać regułom pełnienia służby nacechowanej istnieniem specjalnych uprawnień, ale też wymagającej spełniania szczególnych cech personalnych, kwalifikacyjnych czy charakterologicznych, pełnej dyspozycyjności i zależności od władzy służbowej, a także bardziej rygorystycznym niż w przypadku stosunków pracy zasadom utraty statusu pracowniczego[i]. [i] Wyroki TK: z dnia 14 grudnia 1999 r. sygn. akt SK 14/98 oraz z dnia 19 października 2004 r. sygn. akt K 1/04. [...]
7/2018 str. 252

Kup aby przeczytać całość