Naruszanie przepisów prawa celnego oraz interpretacja postanowień dotyczących długu celnego – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Naruszanie przepisów prawa celnego oraz interpretacja postanowień dotyczących długu celnego

Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że prawo wspólnotowe nie nakłada na organy celne, poinformowane o możliwości naruszenia prawa w zakresie procedury tranzytu zewnętrznego, obowiązku ostrzeżenia zainteresowanego podmiotu, mogącego stać się w wyniku tego naruszenia dłużnikiem, nawet gdy działa on w dobrej wierze. Jednocześnie cele przyświecające prowadzonemu przez organy celne śledztwu, mogą przy jednoczesnym braku zaniedbań i działaniu w dobrej wierze podmiotu, nie poinformowanego o prowadzonym śledztwie, stanowić element konstytutywny okoliczności szczególnych, w sytuacji gdy dopuszczenie przez organy celne do dalszych naruszeń prawa powodujące tym samym powstanie długu, stawiałoby dany podmiot w wyjątkowej sytuacji w odniesieniu do innych podmiotów prowadzących taką samą działalność. [...]
12/2002 str. 0

Kup aby przeczytać całość