Naczelne zasady postępowania w sprawach celnych (częśc druga – ostatnia) – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Naczelne zasady postępowania w sprawach celnych (częśc druga – ostatnia)

Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu, to dyrektywa zgodnie z którą organy celne zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Od tak wyrażonej zasady Ordynacja podatkowa przewiduje w art. 123 § 2 wyjątek polegający na tym, iż organ celny może odstąpić od obowiązku zapewnienia stronie czynnego udziału w toczącym się procesie, jeżeli w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony zostanie wydana decyzja w całości uwzględniająca ten wniosek. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu w sprawach celnych ma na celu eliminację negatywnych skutków inkwizycyjnego charakteru tego procesu. Bez tej zasady strona byłaby rzeczywiście nie podmiotem, lecz przedmiotem toczącego się postępowania . Strona ma prawo brać udział w całym toku postępowania, od chwili jego wszczęcia do momentu jego zakończenia decyzją. Zasada ta kształtuje prawa strony, czego konsekwencją jest możliwość rozporządzania swoim uprawnieniem przez stronę. Dlatego też odstąpienie strony od realizacji swojego uprawnienia nie może powodować negatywnych dla niej następstw. 4 strony - 13187 znaków [...]
12/2001 str. 0

Kup aby przeczytać całość