Znajdź artykuł

Mocne i słabe strony administracji celnej Polski (część pierwsza)

W maju mijają cztery lata funkcjonowania administracji celnej Polski w Zjednoczonej Europie, można zatem pokusić się o syntetyczną ocenę efektów jej działalności. Analiza będzie oparta na omówieniu mocnych i słabych stron naszej służby celnej. Ich enumeracja może stanowić z kolei podstawę do sporządzenia analizy SWOT, która jest jedną z kluczowych metod wykorzystywaną do oceny obecnej i przyszłej kondycji organizacji sensu largo. [...]
5/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość