Znajdź artykuł

Mocne i słabe strony administracji celnej Polski (część druga)

Konflikty wewnątrz administracji celnej Z dniem 1 maja 2004 r. nastąpiła utrata narodowego charakteru realizowanej przez Polskę polityki celnej na rzecz organów Unii Europejskiej. Mimo, ze państwa członkowskie nie mogą prowadzić autonomicznej polityki celno-handlowej, wiele kwestii dotyczących administracji odpowiedzialnej za cło należy – zgodnie z prawem wspólnotowym – do ich kompetencji i podlega przepisom prawa krajowego. [...]
6/2008 str. 0

Kup aby przeczytać całość