Znajdź artykuł

Możliwość wykrycia błędu organu celnego przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłat celnych w świetle orzecznictwa ETS

... Istotny jest też okres, w jakim organy celne błędnie interpretowały przepisy. W wyroku w sprawie Food Import Srl ETS zwrócił uwagę na okoliczność, że organy celne interpretowały przepisy błędnie przez okres około 3 lat, co mogło oznaczać, że problem był trudny do rozwiązania, a tym samym błąd organów celnych trudny do wykrycia[1]. W wyroku w połączonych sprawach Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH i Commonfood Handelsgesellschaft für Agrar- Produkte importerzy powoływali się na podobne sprawy rozpatrywane przez organy francuskie, które zakończyły się korzystnie dla importerów. Sąd I Instancji odrzucił jednak zarzut dyskryminacji, zwracając między innymi uwagę na fakt, że sprawach, na które powoływał się dłużnik, organy prezentowały błędną interpretację przepisu przez okres dwóch lat, zaś w sprawie zawisłej przed sądem okres ten wynosił tylko 1 miesiąc [...]
2/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość