Małe przedsiębiorstwa a VAT w prawie wspólnotowym, niemieckim i włoskim – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Małe przedsiębiorstwa a VAT w prawie wspólnotowym, niemieckim i włoskim

Ireneusz Mirek - Small business and the VAT in Community’s, German and Italian law

1. Zasady ogólne opodatkowania obrotów według VI dyrektywy                System VAT w krajach UE opiera się na dwóch podstawowych zasadach, ujętych w VI Dyrektywie Rady z 17.5.1977 r. (77/388/EEC, dalej DVI). Pierwsza z nich, zawarta w art. 11 A ust. 1 lit. a DVI wskazuje, że podstawą opodatkowania przy dostawie towarów i świadczeniu usług jest cała należność, jaką dostawca lub usługodawca otrzymuje lub powinien otrzymać od odbiorcy towaru lub usługi. Podstawa opodatkowania nie obejmuje samego VAT. Druga zasada, wyrażona w art. 17 DVI stanowi, że podatnik ma prawo odliczyć od podatku należnego podatek naliczony od towarów i usług zakupionych przez niego od innego podatnika lub sprowadzonych z zagranicy, jeśli towary te i usługi zostały nabyte ...[...]
5/2005 str. 0

Kup aby przeczytać całość