Znajdź artykuł

Logistyka celna – geneza, pojęcie, podział

Customs Logistics – genesis, concept, division

Wieloaspektowe, globalne procesy wyznaczające współczesną cywilizację zmieniają optykę człowieka oraz podejmowane przez niego formy aktywności. W zakresie społecznym i ekonomicznym to m. in. globalizacja i technicyzacja oraz międzynarodowy podział pracy i internacjonalizacja przedsiębiorstw. To one kształtują model współpracy gospodarczej i handlowej. Instrumentem aktualnie niezbędnym do jej praktycznej realizacji jest szeroko postrzegana logistyka.[...]
8/2016 str. 305

Kup aby przeczytać całość