Lobbing – gra interesów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Lobbing – gra interesów

...  W Stanach Zjednoczonych, lobbing jest najlepiej zorganizowany. Także regulacje należą do najprecyzyjniejszych. W prawie amerykańskim znajdujemy definicję lobbingu, co bardzo ułatwia stosowanie przepisów. Według niej… lobbystą jest ten, kto utrzymuje więcej niż jeden kontakt lobbystyczny w Kongresie i spędza w ciągu sześciu  miesięcy więcej niż 20 procent czasu na zajęciach związanych z działalnością lobbystyczną. We wstępnym projekcie ustawy o lobbingu przygotowanym w MSWiA odnajdujemy  definicję lobbingu, którym są "każde działania, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych albo podmiotów indywidualnych". Historycznie słowo „lobby” wywodzi się z łacińskiego „lobia”, oznaczającego zadaszony klasztorny krużganek. W demokracji parlamentarnej stało się też terminem politycznym. „Lobby” oznacza przede wszystkim grupę ludzi (firm, organizacji) reprezentujących jeden interes, która usiłuje wpłynąć (lobbing) na partię polityczną lub jej przedstawicieli, aby byli adwokatami tego interesu. [...]
4/2003 str. 0

Kup aby przeczytać całość