Znajdź artykuł

Kwota prawnie należna, czy prawnie nienależna?

3 strony – 9500 znaki W ostatnim czasie jesteśmy świadkami dyskusji merytorycznej, przedmiotem której jest problem uznawania pobranych kwot należności celnych, szczególnie przywozowych, za prawnie nienależne w momencie ich pobrania. Konstrukcja art. 236 ust.1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 r., ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE Nr L 302 z 19.10.1992 r. ze zm.), dalej WKC, stanowi: „Należności celne przywozowe lub wywozowe podlegają zwrotowi, gdy okaże się, że w chwili uiszczenia kwota tych należności nie była prawnie należna lub że kwota ta została zaksięgowana niezgodnie z art. 220 ust. 2”. A więc, aby móc skorzystać z możliwości przewidzianych w tym artykule, należy udokumentować, iż w chwili uiszczania należności celnych były one prawnie nienależne. [...]
2/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość