Kwota należności przywozowych lub wywozowych „prawnie należna” w sensie art. 236 ust. 1 WKC – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Kwota należności przywozowych lub wywozowych „prawnie należna” w sensie art. 236 ust. 1 WKC

Postępowanie przed sądem krajowym dotyczyło wykładni art. 236 ust. 1 akapit pierwszy WKC w ramach sporu pomiędzy spółką Transport Maatschappij Traffic BV (zwaną dalej „Traffic”) a Staatssecretaris van Economische Zaken (zwanym dalej „sekretarzem stanu”) w przedmiocie udzielenia przez sekretarza stanu odmowy uwzględnienia wniosku o zwrot cła antydumpingowego uiszczonego przez Traffic na podstawie rzeczonego art. 236 WKC. Właściwy inspektor administracji celnej (zwany dalej „inspektorem”) swoją decyzją powiadomił Traffic o kwocie cła antydumpingowego należnej w wysokości 28.154,88 €. Traffic uiściła ... 2 strony - 5861 znaków [...]

Kup aby przeczytać całość