Znajdź artykuł

Kurtki z ustaloną wartością

Prezes Głównego Urzędu Ceł na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 kpa, art. 14 ust. 1 pkt 16, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 28 12.1989 r. - Prawo celne (Dz.U. Nr 75, poz. 445 z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.12.1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz.U. Nr 129, poz. 591 z późn. zm.), po rozpatrzeniu odwołania przedsiębiorstwa K. utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w R. o wymiarze cła.[...]
1/1998 str. 0

Kup aby przeczytać całość