Znajdź artykuł

Krajowe regulacje celne po akcesji Polski do Unii Europejskiej (część druga – pierwsza opublikowana została w kwietniowym numerze „Monitora”)

... Cel ten ustawa wprowadzająca realizuje dwutorowo, poprzez zmiany w przepisach szeregu ustaw oraz za pomocą swych przepisów przejściowych, będących w pewnym zakresie uzupełnieniem przepisów tytułu 5 Załącznika IV do aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003r.), zwanego dalej „Aktem Przystąpienia”.                Ponadto ustawa wprowadzająca, derogując* z dniem 1 maja 2004 r. przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.):- postanawia o stosowaniu przepisów dotychczasowych do spraw, dotyczących długu celnego powstałego przed 1 maja 2004 r. (art. 26 ustawy wprowadzającej); ...[...]
6/2004 str. 0

Kup aby przeczytać całość