Krajowa Administracja Skarbowa. Uwagi do projektów – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Krajowa Administracja Skarbowa. Uwagi do projektów

Po dość długim oczekiwaniu do konsultacji społecznych trafiły projekty ustaw: o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekty zostały również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Przy okazji ciekawi jesteśmy opinii naszych czytelników. Opinie w tych sprawach złożyć miały złożyć: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Business Centre Club – Związek Pracodawców, Związkowi Rzemiosła Polskiego, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, Rada Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbowych, Ogólnopolska Federacja Związków Zawodowych działających przy wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, Związek Zawodowy Pracowników Egzekucji Administracyjnej, Federacja Związków Zawodowych Służby Celnej, Związek Zawodowy Szczególnego Nadzoru Podatkowego i Akcyzy, Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP, Związek Zawodowy „Merkuriusz”, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Stowarzyszenie Podatników w Polsce, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Opinii tych organizacji nie znam, oprócz „Lewiatana” Jak z powyższego wynika nie ma wśród tych opiniodawców Rady Celno- Akcyzowej przy Ministrze Finansów. Za zgodą wymienionych niżej przedstawicieli Rady Celno-Akcyzowej przedstawię ich uwagi. Czy znajdą zrozumienie ? Pokaże czas.[...]
6/2007 str. 0

Kup aby przeczytać całość