Krajowa Administracja Skarbowa – analiza projektu ustawy z dnia 17 lutego 2016 r. – Monitor Prawa Celnego i Podatkowego

Znajdź artykuł

Krajowa Administracja Skarbowa – analiza projektu ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.

The National Tax Administration – analysis of the draft law of 17 February 2016

Celem publikacji jest dokonanie analizy projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 17 lutego 2016 r. zwanego dalej „projektem KAS”. Ze względu na kontynuację prac rządu nad modelem konsolidacji Służby Celnej, administracji skarbowej i kontroli skarbowej, dalsze rozważania zostaną zaprezentowane na tle pierwszego projektu ustawy o KAS z dnia 18 stycznia 2016 r.[i] Na wstępie należy odnotować, iż już pobieżny ogląd projektu KAS prowadzi do wniosku o dążeniu autora tego dokumentu do zwiększenia przejrzystości regulacji. Świadczy o tym konstrukcja projektu KAS (osiem działów usystematyzowanych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej) w tym określenie celu ustawy[ii] (art. 1 ust. 1) oraz zamieszczenie przepisu końcowego (art. 290). Elementów tych zabrakło w poprzednim projekcie. Na pozytywną ocenę zasługuje również opracowanie wraz z projektem KAS jego uzasadnienia. Trafnym jest również zastąpienie przez projektodawcę niefortunnego zwrotu „formacja mundurowa” (art. 2 ust. 1 projektu z dnia 18 stycznia 2016 r.) określeniem „formacja umundurowana” (art. 1 ust. 2 projektu KAS). [i] Szerzej na temat tego projektu: A. Halicki, Krajowa Administracja Skarbowa - analiza projektu ustawy z dnia 18 stycznia 2016 r., Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 2016/3. [ii] Celem ustawy jest zapewnienie profesjonalnego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań państwa w obszarze realizacji dochodów z tytułu podatków i ceł oraz niepodatkowych należności budżetowych, prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewnienia obsługi i wsparcia w zakresie wykonywania obowiązków podatkowych i celnych.[...]

Kup aby przeczytać całość